Danh Sách Giảng Viên DROOM

1) Trần Lê Nguyên Vũ - Hiệu Trưởng

Giảng dạy: Lớp Digital Marketing Foundaiton, Digital Media Planning, Performance Media

Job Title: Performance Marketing Manager - LINE 

2) Phạm Hoàng Long

Giảng dạy: Lớp Digital Strategic Planning

Job Title: CEO - Mango Digital

3) Duy Quách

Giảng dạy: Lớp Social Media: Facebook Marketing

Job title: Digital Lead - MSL Group

4) Tiến Nguyễn

Giảng dạy: Lớp Performance Media

Job title: Media Lead - Ureka Agency

5) Andy Vũ

Giảng dạy: Lớp Digital Media Planning, Digital Marketing Foundation

Job title: Account Director - Ureka Agency

 

Chia sẻ bài viết